Stadgar

1. Föreningens namn

Föreningens namn är AIA. Namnet kan bara ändras på årsmötet.

2. Föreningens form

Föreningen är en ideell förening.

3. Syfte

Föreningens syfte är att främja supporterkulturen kring Rögle BK.

4. Oberoende

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

5. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från den 1:sta maj till den 30:de april.

6. Medlemmar

Som medlem upptas den som godkänt föreningens stadgar och har inbetalt medlemsavgift till föreningen. För att kommande år kvarstå som medlem, skall medlemsavgiften ha inbetalts före seriestart det aktuella verksamhetsåret. Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet.

Medlem som på något sätt genom sitt agerande skadar antingen denna förening eller Rögle BK kan avstängas ifrån föreningen av styrelsen. Styrelsen får i detta avseende besluta om vad som skall ses som skada för föreningen och Rögle BK, men våldsutövning, rasism och annat som står i strid med svensk lag är exempel på sådant som inte hör hemma i föreningen.

Styrelsen äger rätt att besluta om avstängningens längd, dess upphörande och om avstängningen leder till en permanent uteslutning. Avstängd medlem har ingen rätt att återfå inbetald medlemsavgift.

7. Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet samt verkställer beslut tagna på årsmötet.

Föreningens styrelse består av en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt en eller flera extra ledamöter. I styrelsen kan det även ingå en eller flera suppleanter.

Samma person får inte inneha flera poster i styrelsen.

Styrelsen är behörig att fatta beslut då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Ordföranden eller vice ordföranden samt kassören måste alltid närvara för att styrelsen skall vara behörig att fatta beslut. Ärenden som är brådskande eller av mindre vikt kan beslutas av ordföranden alternativt vice ordföranden. Sådana beslut skall redovisas på nästa styrelsemöte. Beslut som rör ekonomi och är av mindre vikt kan fattas av ordföranden eller kassören.

Styrelsemöten skall protokollföras.

Styrelsemöte skall hållas minst en gång per månad under perioden september – april. Under perioden maj – augusti skall minst ett styrelsemöte hållas.

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

8. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning, väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar till revisor är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

9. Valberedare

För att ta fram förslag på personer till de val som är föreskrivna i dessa stadgar kan årsmötet utse en eller flera valberedare.Revisorerna i samråd med styrelsen tar fram förslag till valberedare. Valbar till valberedare är medlem i föreningen.

10. Ordinarie Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31a maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Tid och plats för årsmötet skall meddelas till föreningens medlemmar senast två veckor innan årsmötet skall hållas för att årsmötet skall vara behörigt utlyst.

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 7. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
 8. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Årets verksamhetsplan
 11. Budget och fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret
 12. Val av ny styrelse
 13. Val av nya revisorer
 14. Val av nya valberedare
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

11. Extra Årsmöte

Om styrelsen beslutar, eller revisorn, eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det även sköta kallelsen. För att det extra årsmötet skall vara behörigt gäller i övrigt samma bestämmelser som för ordinarie årsmöte.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

12. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelseordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma. Sådan person utses av årsmötet. Styrelsen kan utse annan firmatecknare i särskilda fall efter samråd med revisorn. Sådant beslut gäller fram till nästa årsmöte eller till dess att styrelsen återkallar beslutet.

13. Rösträtt

Endast medlem som har betalt medlemsavgift samt är närvarande på årsmötet har rösträtt. På styrelsemöte har endast närvarande styrelsemedlemmar rösträtt.

14. Röstetal

Alla frågor eller ärenden som behandlas på årsmötet eller styrelsemöte avgörs genom enkel majoritet om inget annat är föreskrivet i dessa stadgar. Nedlagda röster räknas inte.

Vid fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse gäller ¾ röstmajoritet. Vid alla omröstningar gäller att mötets ordförande har utslags rösten vid lika röstetal.

Varje medlem har en röst på årsmötet. På styrelsemöte har varje styrelsemedlem en röst.

15. Stadgeändring

Dessa stadgar kan endast ändras på årsmötet. Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges i kallelsen till årsmötet. Om stadgeändringen ej har upptagits i kallelsen till årsmötet så krävs det att förslaget antas enhälligt av årsmötet för att vara giltigt.

Ändring av föreningens stadgar vad avser föreningsform (2§), syfte (3§), stadgeändringar (15§) samt upplösning av föreningen (16§) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

16. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ett årsmöte.

Förslag om upplösning måste framgå av kallelsen för att kunna behandlas på årsmötet. Har så ej skett får frågan om upplösning ej ske om inte årsmötet enhälligt beslutar att så ska ske.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar motsäger sig upplösning.

Vid upplösning av föreningen skall föreningens skulder betalas. Eventuellt överskott av föreningens tillgångar efter det att skulderna är betalda skall oavkortat gå till ungdomsverksamheten inom Rögle BK.

Antagna 2002-11-24
Reviderade 2009-06-10